Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden koko henkilökunta yhteiskuvassa joka on otettu yläviistosta
Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden koko henkilökunta NUPS-harjannostajaisissa 3.3.2020 hotelli Presidentissä, kuvaaja Maarit Hohteri

Paljon puhetta ja yhdessä tehty NUPS: löytyikö Helsingin nuorisotyölle raamit ja rajat? 

Helsingin nuorisopalveluissa lähdettiin kuvaamaan ja avaamaan nuorisotyötä NUPS-prosessin avulla, koko henkilökunnan voimin. Lopputulemana on NUPS, joka koostuu missiosta, visiosta, kahdeksasta työtämme ohjaavasta periaatteesta, neljästä työmuodosta ja niiden menetelmistä. 

Näin Nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS) tehtiin  

Helsingin nuorisopalveluiden matka kohti Nuorisotyön perussuunnitelman työstämistä alkoi perinteisessä koko henkilökunnan yhteisessä syysseminaarissa 2018, kun Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimusverkostosta avasi meille kirjainyhdistelmää NUPS. Tomi taustoitti nuorisotyön opetussuunnitelman (Curriculum of youth work) lähtökohtia ja kertoi ensimmäisestä Suomessa toteutetusta NUPS-prosessista. Opetussuunnitelman idea on tuotu Iso-Britanniasta, jossa sitä on käytetty nuorisotyön sisällön avaamiseen ja vaikuttavuuden kuvaamiseen.  

Meillä oli takana kaksi organisaatiomuutosta – ensin sisäinen ja sen jälkeen koko kaupunkia koskeva toimialamuutos. Ensimmäiset reaktiot NUPS-prosessista olivat innostuneita: pääsemme organisaatiopuheen jälkeen pureutumaan nuorisotyön sisältöihin, kaikkeen siihen tärkeään, mitä teemme nuorisotyössä! 

Vuoden 2019 alussa luotiin rakenteet NUPS-prosessille: avoimella haulla koottiin NUPS-työryhmä, Nuorisotutkimusverkoston tutkija Eila Kauppinen aloitti työnsä ja nimettiin ohjausryhmä. NUPS-prosessiin haluttiin koko nuorisopalveluiden porukka mukaan ja siksi loimme mahdollisimman monenlaisia tapoja osallistua NUPSin tekemiseen. Sanoitimme nuorisotyötä työpajoissa, seminaareissa, nuorisotyöyksiköiden työskentelyissä, yksilöhaastatteluissa, ryhmähaastatteluissa sekä kirjoittamalla päiväkirjaa nuorisotyön arjesta. Matkan edetessä kuultiin myös kumppaneiden ajatuksia NUPS-prosessista. Tästä valtavasta materiaalista Eila-tutkija kokosi aineistoa, jota yhdessä käsiteltiin ja edelleen työstettiin useissa työpajoissa, tapaamisissa ja kehittämispäivissä. Lisäksi työryhmä ja ohjausryhmä kävivät ottamassa oppia Kokkolan ja Lappeenrannan NUPS-prosesseista. Saimme tärkeitä näkökulmia kollegoilta – siitä kiitos! 

Tällainen siitä tuli!  

Helsingin NUPS valmistui loppuvuonna 2020 ja esiteltiin Kulttuuri -ja vapaa-aikalautakunnalle helmikuussa 2021. NUPS koostuu visiosta, missiosta, työtämme ohjaavista periaatteista ja neljästä työmuodosta. Visio oli valmiina, muut rakennettiin osana NUPS-prosessia.  

MISSIO    

Nuorisotyössä nuoruus on itseisarvo. Teemme työtä nuorten kanssa siellä, missä meitä tarvitaan. 

Vahvistamme nuorten luottamusta itseensä ja tulevaisuuteen. Yhdessä nuorten kanssa teemme kestävämpää, turvallisempaa ja toimivampaa Helsinkiä. 

Vaikutamme nuorten elinoloihin. Vahvistamme nuorten toimintamahdollisuuksia sekä ääniä yhteiskunnassa ja asemaa kaupungissa. 

Periaatteet ohjaavat kaikkea nuorisopalveluissa tehtävää työtä. Grafiikka: Sara Honkanen 

Periaatteista etenkin nuorten vapaa-ajalla toimiminen keskustelutti kovasti: mitä se tarkoittaa, rajaako se esimerkiksi koulunuorisotyön tekemistä? Käsitteiden määritteleminen sekä yhteisen ymmärryksen ja kielen luominen helsinkiläisestä nuorisotyöstä vahvistuivat NUPS-prosessin edetessä yhteisissä keskusteluissa.  

Työmuodot ja menetelmät on määritelty osana NUPS-prosessia ja ne ovat toistaiseksi pysyviä. Työkalut puolestaan valitaan tilannekohtaisesti ja samaa työkalua voidaan käyttää eri menetelmissä. Ajatuksena on, että työkalu on lähellä työntekijää ja nuorta –  se kuvaa konkreettista nuorisotyöllistä tekemistä. 

Palapeli NUPSin työmuodoista. Grafiikka: Sara Honkanen 

Nuoren toimijuuden tukeminen -työmuodon tavoitteena on mm. luoda nuorelle edellytyksiä elää ja kasvaa sekä antaa hänelle tilaa rakentaa omaa identiteettiään. Työmuodon menetelmiä ovat:  

 • varhaisnuoren tarpeiden mukaan kohdennettu nuorisotyö 
 • nuoruusiän keskivaihetta elävän nuoren tarpeiden mukaan kohdennettu nuorisotyö 
 • itsenäistyvän nuoren tarpeiden mukaan kohdennettu nuorisotyö 
 • opinto- ja työmahdollisuuksia tukeva nuorisotyö.  

Yhteisöjen ja nuorten ryhmien kanssa työskentely -työmuodon tavoitteena on mm. tarjota nuorille mahdollisuuksia liittyä heitä kiinnostaviin yhteisöihin ja mahdollistaa tilanteita, joissa nuori voi kehittää valmiuksiaan elää hyvää elämää. Työmuodon menetelmiä ovat:  

 • nuorten ryhmiin ja yhteisöihin liittymisen mahdollistaminen 
 • harrastaminen ja itseilmaisu 
 • identiteetin vahvistaminen  
 • nuorten parissa nousevien ilmiöiden kanssa työskentely 

Nuorten innostaminen vaikuttamiseen ja omaehtoiseen toimintaan -työmuodon tavoitteena on mm. innostaa nuoria vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin sekä luoda edellytyksiä omaehtoiseen toimintaan ja aktivismiin. Työmuodon menetelmiä ovat: 

 • nuorten osallisuuden tukeminen 
 • nuorten omaehtoinen toiminta ja aktivismi 
 • demokratiakasvatus ja nuorten vaikuttamistoiminta 

Nuoruuden edunvalvonta ja elinoloihin vaikuttaminen -työmuodon tavoitteena on mm. ylläpitää ajassa kiinni pysyvää ja tavoitteellista nuorisotyötä Helsingissä sekä tehdä nuorisotyön vaikuttavuutta ja merkityksiä näkyväksi.  Työmuodon menetelmiä ovat: 

 • nuorisotyön tietoperustainen kehittäminen ja vaikuttavuuden varmistaminen 
 • kumppanuuksien rakentaminen ja hyödyntäminen  
 • nuorten asioihin ja elinympäristöön vaikuttaminen  
 • resurssien varmistaminen, jakaminen ja avustaminen. 

Miten eteenpäin?  

NUPS ohjaa nuorisopalveluiden tekemän nuorisotyön suunnittelua, arviointia ja kehittämistä. Käytännössä se on pohja vuosittaiselle tuloskortille ja toiminnan suunnittelulle yhdessä kaupunkistrategian kanssa. Se ohjaa myös yhteistyön rakentumista ja kumppanuuksia ja vaikuttaa henkilökunnan tehtävänkuviin, johtamisen ja kehittämisen rakenteisiin sekä toiminnan arviointiin. 

Loppukeväällä 2021 toteutimme NUPSin nykytilan kuvauksen ajanjaksolta syksy 2020-kevät 2021. Näin myös erilaiset korona-ajan rajoitukset näkyivät kuvauksissa. Nuorisotyöyksiköt ja erilaiset kehittämisryhmät tarkastelivat työtämme ohjaavia periaatteita ja työmuotoja oman työmme kannalta. Kiinnostavaa oli, että eniten keskusteluttanut periaate nuorten vapaa-ajalla työskentelemisestä oli arvioitu parhaiten työssämme toteutuvaksi. Periaate, jonka mukaan huomioimme työssämme perheet ja lähisuhteet, oli sen sijaan arvioitu eniten kehittämistä vaativaksi.  

Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden koko henkilökunta NUPS-harjannostajaisissa 3.3.2020 hotelli Presidentissä. Kuva:Maarit Hohteri

Työmuotojen toteutumista kuvattiin listaamalla kaikki ne työkalut, joita menetelmien toteuttamisessa on käytössä. Kuvauksissa tuli hyvin näkyviin se, että yksittäistä työkalua, kuten pienryhmätoimintaa, käytetään useissa eri menetelmissä. Nykytilan kuvaukset ovat liikkeelle lähtö toimintamme arviointiin ja edelleen kehittämiseen. Tavoitteena on toteuttaa systemaattinen itsearviointi nykytilan kuvausten tarkemman analyysin jälkeen.  

NUPS on valmis. Yhteinen keskustelu nuorisotyöstä on ollut äärettömän tärkeää ja se jatkuu. Miten NUPS muuttaa keskustelua? Se antaa meille yhteisen kehyksen keskustelun käymiseen ja kehittämistyön tekemiseen. 

Teksti: Merja Hovi, Sini Perho ja Mikko Vatka

Julkaistu Nuorisotyö-lehden numerossa 2/2021.

Jaa